Zorg voor leerlingen

Binnen het samenwerkingsverband “IJssel Berkel” is het doel passend onderwijs te bieden. Zo kan er een optimale ontwikkeling van ieder kind geboden worden. Ieder kind wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Onze school onderschrijft dit doel. Daarbij is de samenwerking tussen de school, de ouders en het kind erg belangrijk. Vanuit het Samenwerkingsverband kan ondersteuning worden geboden en/of met andere externe partners. Er is een gezamenlijk model voor de leerlingenzorg.
Op school wordt handelingsgericht gewerkt. (HGW) uitgangspunten van HGW zijn:
• pedagogisch optimisme.
• oplossings- en handelingsgericht denken.
• zelfvertrouwen geven.
De betekenis van HGW voor alle betrokkenen:
• De leerling wordt benaderd vanuit een pedagogisch optimistisch perspectief. Welke kansen zijn er om deze leerling zo goed mogelijk te begeleiden.
• De leerkracht reflecteert op eigen handelen en wordt gestimuleerd te zoeken naar een goede afstemming en interactie met de leerlingen.
• De ouders worden gezien als partner en hebben hun eigen deskundigheid in het omgaan met hun kind. Leerkracht en ouders komen gezamenlijk tot een aanpak, met ieder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid.

Stroomschema ondersteuningsroute Passend onderwijs
Bij elke stap is er sprake van: overleg en samenwerking met ouder(s)/verzorger(s).
Bieden van basisondersteuning en het volgen en evalueren van de resultaten van de aanpak.

Stap 1
De leerkracht signaleert de ondersteuningsbehoefte kind
De leerkracht onderneemt interventies n.a.v. observaties en resultaten van de leerlingen. De ontwikkeling van iedere leerling wordt nauwkeurig gevolgd d.m.v. methode gebonden toetsen en methode onafhankelijke toetsen. Bij interventies denken we aan o.a. verlengde instructie, kleine aanpassingen in het standaard leerstofaanbod, een goede relatie met iedere leerling, kortom “goed onderwijs” en een “goed pedagogisch klimaat”, handelingsgericht werken in de groep. Met de ouders zijn er regelmatig gesprekken over de ontwikkeling van hun kind.

Stap 2
Leerkracht overlegt met ouders, collega’s en kind
De leerkracht gaat op collegiaal niveau op zoek naar reflectie en feedback om oplossingen te zoeken:
• Collegiale consultatie. De leerkracht, samen met een collega, reflecteren op de ontwikkeling van leerlingen. Uitwisselen van ideeën en oplossingen, waarmee de collega de volgende dag verder kan.
• Intervisie. Een leerkracht brengt een probleem in en een aantal collega’s komen door luisteren en doorvragen met tips, waaruit de leerkracht voor hem/haar bruikbare oplossingen kiest en mee aan het werk gaat.

Stap 3
Leerkracht intensiveert het basisaanbod
Leerkracht met IB-er. Het HGW-formulier wordt ingevuld waardoor alle belemmerende en beschermende factoren in beeld worden gebracht, daaruit volgt een voorlopige probleem-verklaring en handelingsgerichte acties. Het formulier onderwijsbehoeften wordt ook ingevuld. De visie en ervaringen van de ouders/verzorgers worden hierbij betrokken.

Stap 4
Bespreking ondersteuningsteam op school
Soms hebben we onvoldoende mogelijkheden om de situatie van uw kind echt te verbeteren. We kunnen dan, na overleg met u, het ondersteuningsteam inschakelen. Deze deskundigen kunnen met hun specifieke kennis een bredere kijk geven op de ontwikkeling van uw kind en op wat er nodig is aan hulp of ondersteuning. Het ondersteuningsteam op school bestaat in principe uit de leerkracht, ouders, intern begeleider, de onderwijscoach van het SWV IJssel/Berkel en de schakelfunctionaris maatschappelijk werk (Perspectief). Samen gaan we in gesprek en kijken naar mogelijkheden.
Als het nodig is, kunnen zij ook zelf hulp bieden, of uw kind begeleiden naar andere hulp.

Stap 5
A. Aanvraag extra ondersteuning vanuit SWV (arrangement)
Als er behoefte is aan extra ondersteuning kan dit aangevraagd worden bij het SWV. Bij het SWV is een Expertise team bestaande uit een orthopedagoog en deskundigen op het gebied van Autisme, adhd, add etc. Afhankelijk van de ondersteuningsvraag kan er een arrangement op maat worden opgesteld. Voorheen waren dit de rugzakjes. De ondersteuning kan op school door een externe deskundige worden uitgevoerd, of er is coaching mogelijk van de leerkracht.

B. Aanvraag toelaatbaarheidsverklaring voor SBO of SO
Als de leerling speciaal onderwijs nodig heeft kan er een toelaatbaarheidsverklaring worden afgegeven. (TVL). Alle informatie die besproken wordt, blijft vertrouwelijk. Mocht u geïnteresseerd zijn in meer informatie, dan kunt u een informatiefolder vragen aan onze intern begeleider of deze downloaden via de site http://www.ijsselberkel.nl

Stap 6
Bieden van extra ondersteuning (of plaatsing op nieuwe school) en start cyclus ontwikkelingsperspectief.

Landelijke indicatie
Leerlingen met een visuele auditieve of communicatieve beperking kunnen landelijk een indicatie aanvragen. Zij vallen buiten het stroomschema Ondersteuningsroute Passend Onderwijs van het Samenwerkingsverband.

Om goed te kunnen leren moet een kind goed in zijn vel zitten. Het is belangrijk om de sociaal en emotionele ontwikkeling van een kind te volgen. Observaties in Kanvas en gesprekken met leerlingen, maken dat mogelijk. Cito resultaten en bevindingen worden besproken in een groepsbespreking. De leerkracht en Intern Begeleider kijken samen welke aanpassingen er binnen een groep nodig zijn, om te komen tot een zo goed mogelijk resultaat. Ook wordt er gekeken naar de individuele onderwijsbehoeftes van de kinderen. De intern begeleider heeft verschillende taken, het analyseren van de Cito resultaten, ondersteunen bij het opstellen van de groepsplannen, het organiseren en voorzitten van het Ondersteuningsteam en zorgteam vergaderingen, het doen van observaties van leerlingen, gesprekken met ouders, gesprekken met kinderen, het optimaliseren van de omgeving om de sociale en emotionele ontwikkeling van de kinderen te ondersteunen en de leerkrachten coachen bij verschillende vraagstukken. Het coachen kan naast een gesprek, ook middels beelden (IPad) gedaan worden. Dit zijn enkele van de vele verschillende taken.

Doublure en zorgplan: digitaal loket.

Facebook