In overleg met de gemeente willen we binnen de wijk komen tot een opengesteld plein/speelplek voor de wijk. Op die manier kan deze speelplek een brede maatschappelijke functie vervullen binnen de wijk De Hoven passend binnen het huidige Wijk Ontwikkelings Plan. 
 
Het plein zal op alle dagen van de week opengesteld zijn. Naast een buurtspeelplek zal het ook een ontmoetingsplek worden voor kinderen en ouderen uit de wijk. We willen dat het schoolplein hierdoor een ontmoetingsplek wordt voor iedereen, waarbij het ook gebruikt kan worden voor feesten en activiteiten vanuit de buurt om de sociale cohesie te versterken. Zoals: buurtfeesten, sportverenigingen, buurtvereniging, Tai Chi lessen e.d. Ook ons station voor zwerfboeken kan hier een plekje krijgen. Vanuit dit station kan jong en oud gebruik maken door op een rustig plekje op het plein een boek te lezen of voor te lezen.  Verder maken we gebruik van het plein tijdens allerlei schoolse activiteiten zoals: koningsspelen, Pasen e.d.  
 
Ook de kinderen uit de BSO maken gebruik van dit plein. Zij organiseren 1 keer in het jaar een spelmiddag voor de hele buurt. Binnen onze wijk hebben we een jaarlijks volksfeest met een kermis en ook dan staat ons plein open voor gebruik. Omdat het naast een buurtspeelplek ook een 
ontmoetingsplek zal zijn voor kinderen en ouderen uit de wijk, zal de term schoolplein dan ook niet meer passen en we praten vanaf nu dan ook liever over een buurtontmoetingsplein. 
Sociale cohesie Door het schoolplein in de Hoven geschikt te maken als plein met een bredere gebruiksfunctie voor de buurt, draagt ze positief bij aan de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk. De Hoven is een divers en gemixt gebied. Bewoners met veel verschillen in achtergrond, opleiding en behoeften wonen dichtbij en met elkaar. Het Schoolplein speelt een centrale rol in de wijk of buurt. Buiten schooltijd willen de bewoners het schoolplein kunnen gebruiken als plein voor de buurt. Er zijn wensen en ideeën voor de aansluiting tussen de openbare ruimte rondom de school en het schoolplein zelf, vergroening, speelruimte, meer natuurlijke speelaanleidingen, voldoende sportmogelijkheden (in het kader van een gezonde leefstijl), tegengaan van rommel, vervuiling, vandalisme en onnodige hekken. Ook is er aandacht voor overlast door hangjongeren, maar tegelijkertijd is het nodig om jongeren ruimte te bieden waar ze elkaar kunnen ontmoeten. 
Inclusie Passend binnen het passend onderwijs dat wij op het Educatief Centrum Theo Thijssen bieden, vinden we dat het plein geschikt moet zijn voor kinderen met een psychische of lichamelijke beperking. Ieder kind moet op ons plein kunnen spelen en uitdaging kunnen vinden. We willen dat ons plein een plein is waar kinderen met en zonder handicap samen kunnen spelen. Door samen te spelen, vormen de kinderen spelenderwijs hun gedrag, waarbij we ze leren om respectvol en gelijkwaardig met elkaar om te gaan. Om dit te ondersteunen zullen we bij het ontwerpen van het plein met een aantal aspecten rekening houden. 
 
 Het plein zal van zonsopgang tot zonsondergang toegankelijk zijn. Kinderen die op een school zitten met andere schooltijden dan reguliere, hebben zo ook de mogelijkheid om gebruik te maken van het schoolplein.  Het plein wordt volledig omheind. Kinderen met een visuele beperking lopen er daardoor niet per ongeluk vanaf.  We willen dat de fietsenstallingen toegankelijk worden vanaf de buitenkant van het plein, met een centrale opgang voor voetgangers (ook met rolstoel toegankelijk), die niet bruikbaar is voor fietsers. Er zullen dan dus geen fietsen op het plein staan en er zal dus ook niet op het plein gefietst worden.  We willen graag dat het speelplein zal worden vormgegeven met behulp van natuurlijke materialen en speeltoestellen. Dit zal rust geven bij kinderen, welke gevoelig zijn voor overprikkeling. Ook zien we graag voldoende plekjes waar kinderen zich even terug kunnen trekken, als het op het plein als te druk wordt ervaren.  Graag willen we een schoolplein dat een natuurlijk plein zal zijn, met veel groen. Echter ook met een gedeelte betegeld. Hierdoor kunnen kinderen in een rolstoel verschillende speeltoestellen gemakkelijk bereiken. Ook willen we een betegeld gedeelte dat beschikbaar is voor voetbal/ tafeltennis. Kinderen met een beperkt visueel vermogen weten zo op welke plek ballen worden gegooid en op welke plekken niet, zodat ze niet onaangenaam verrast worden.  Een grote wens is een hangmat schommel, waar kinderen in kunnen zitten/ liggen als ze willen schommelen. 
 
 
 We willen graag een balanceerplek, waar kinderen lopend, zittend of liggend op kunnen balanceren.  Er moeten voldoende zit- en rustplekken op het plein komen voor kinderen die dat nodig hebben.  We willen graag een overzichtelijk plein voor leiding en begeleiders. 
 
Onze kinderen gaan respectvol om met kinderen met een beperking. Ook op het Educatief Centrum zitten kinderen met een beperking. Het G-team van de korfbal zal ook van ons plein gebruik maken. Het G-team van de korfbal is een team van mensen met een verstandelijke beperking. Bij het aanleren van korfbal hebben ze steeds een goede uitleg nodig en veel oefening. Dit zal ook op ons plein plaatsvinden. Voor kinderen op het Educatief Centrum is het dus niet 'vreemd' als er kinderen of volwassenen met een verstandelijke beperking gebruik maken van het plein. Voor hen is het normaal, waardoor iedereen gewenst is. 
Gezondheid, ecologie en duurzaamheid Buitenspelen wordt steeds minder vanzelfsprekend. Er zijn steeds meer verleidingen die tot gevolg hebben dat kinderen minder buiten spelen en veel meer tijd binnenshuis doorbrengen. Denk bv. aan de televisie, computer, tablet, en de mobiele telefoon. Ook wordt de ruimte om buiten te spelen steeds minder, of wordt deze door ouders niet veilig genoeg geacht. Wij vinden dit jammer en willen het buitenspelen daarom een extra stimulans geven! Buitenspelen moet (weer) een feestje worden zodat kinderen veel plezier aan bewegen beleven!  
 
Het schoolplein is de plek waar schoolkinderen de meeste tijd hebben om te bewegen. Een kind brengt al gauw 5 uur per week door op het schoolplein, terwijl ze vanaf groep 3 vaak maximaal 1,5 uur per week gymles hebben. Door de invoering van het continurooster op onze school is de tijd die kinderen ’s middags op het schoolplein door brengen, toegenomen. 
 
Een feestelijk schoolplein nodigt uit te bewegen. Voor schooltijd, in de pauze en na schooltijd worden kinderen gestimuleerd om te bewegen op een aantrekkelijk schoolplein. Doordat de kinderen lekker bewegen op het schoolplein kunnen zij zich later in de klas beter concentreren. Uit onderzoek is zelfs gebleken dat een natuurlijke omgeving de fantasie prikkelt, de vindingrijkheid stimuleert en de verbeeldingskracht verhoogt (Robin Moore Natural learning; the life of an environmental schoolyard).  Als kinderen in een omgeving verblijven, waar relatief veel groen is, verminderen gedragsproblemen, krijgen kinderen een groter gevoel van eigenwaarde en zullen ze beter opgewassen zijn tegen de problemen, die ze in hun leven tegen komen. Tevens ontwikkelen de zintuigen beter, hierdoor kunnen kinderen beter leren en hun creativiteit beter ontwikkelen (Wells en Evans Nearby nature; A buffer of life stress among rural children). 
 
Op een natuurlijk plein komen kinderen in aanraking met verschillende spellen en bewegingsactiviteiten die zij thuis of op straat ook kunnen doen. Verder stelt het buitenspelen de kinderen op de proef, daagt ze uit hun talenten te ontwikkelen (lichaamskracht, vindingrijkheid, creativiteit, taalvaardigheid) en leren kinderen om met andere kinderen samen te werken. Bovendien daagt vrij spel uit tot meer en veelzijdiger beweging (rennen, lopen, evenwicht bewaren e.d.), meer sociale interactie en meer fysiek contact tussen de kinderen (Robin Moore Natural learning; the life of an environmental schoolyard).  
 
Voldoende beweging zorgt voor verschillende positieve effecten op de gezondheid, waaronder minder overgewicht. Kinderen meer en gevarieerd laten bewegen op het schoolplein is dus een zeer effectief middel om ervoor te zorgen dat kinderen zich fysiek en mentaal gezond ontwikkelen.  Tot slot zorgt contact (bijvoorbeeld het zien alleen is al genoeg) met een groene omgeving voor een afname van stressgevoelens, doordat de hartslag verlaagt, de spierspanning afneemt en de huidgeleiding vermindert. Hierdoor ervaren kinderen minder spanningsklachten (hoofdpijn, rugpijn e.d.) (Peter Kahn; The human relationship with nature). 
 
Beweging in een natuurlijke omgeving leidt dus tot evenwichtiger ontwikkelde gelukkiger kinderen en daardoor betere schoolprestaties!  
 
Tevens draagt een groen schoolplein bij aan een toename van de biodiversiteit van planten en dieren in de schoolomgeving en stimuleert het het onderzoeken van deze natuur door de kinderen. Hierdoor leren ze meer over de natuur en het belang van deze natuur. Kinderen worden betrokken bij de inrichting, het onderhoud en het beheer van het plein. Ze spelen én leren in het groen: in het 'buitenlokaal' wordt les gegeven. Het ontwikkelen van een relatie met de natuur, door bijvoorbeeld het verzorgen van de tuin, voeren van dieren en rommel opruimen, kan als basis dienen voor een actieve inzet voor het milieu in het latere leven (Professor L Chawla; Growing up in an urbanising world). 
 

Facebook