Educatief centrum

Achtergrond
Aan het eind van de oude IJsselbrug begint de wijk de Hoven. Een wijk die gescheiden is door de IJssel van de rest van Zutphen. In de Hoven wonen ongeveer 2600 inwoners. Binnen de wijk waren heel veel faciliteiten verdwenen. Inmiddels zien we hier verandering in komen. We hebben een buurt super, een medisch centrum en er zijn een paar kleine ondernemers weer terug in de wijk. Het EC staat alleen in deze wijk en heeft weinig tot geen last van concurrentie. Op dit moment zitten er 138 leerlingen op school verdeeld over 6 groepen. We hebben te maken met een steeds meer gemixte populatie, dit vraagt om andere onderwijsbehoeften van onze leerlingen.

Wij werken intensief samen met 
Smallsteps+Partou treden hierin als één organisatie naar buiten. Het aantal kinderen dat gebruik maakt van de kinderopvang fluctueert. Daarnaast werken we ook samen met de Graafschap bibliotheek, sport- en cultuurinstellingen, stadsboerinnen en andere instellingen.

Het gebouw heeft 11 leslokalen, waarvan er 6 voor de groepen 1 t/m 8 in gebruik zijn. Verder hebben we een lokaal ingericht als atelier, een lokaal ingericht als bibliotheek en een lokaal voor extra ondersteuning aan leerlingen. In het gebouw is ook een gymzaal en zijn er drie ruimtes voor de kinderopvang en een peuterspeelgroep aanwezig. In de twee aanwezige spreekkamers zitten op vaste tijden een fysiotherapeut en een medewerker van CJG(Centrum Jeugd en Gezin).

Daarnaast is er, binnen loopafstand van het gebouw, een moestuin aanwezig die beschikbaar is voor alle kinderen binnen het EC.
Het leerlingenaantal is de afgelopen 2 jaar gedaald. Ons voedingsgebied bestaat voor het overgrote merendeel uit kinderen uit de wijk.
Er werken 8 pedagogisch medewerkers, 8 leerkrachten, 1 Intern Begeleider, onderwijs assistent, administratief medewerkster, conciërge en een directeur binnen ons centrum.
 
In een educatief centrum s
taat een ononderbroken ontwikkeling van kinderen centraal. Ook een gezamenlijke pedagogische visie en een herkenbare, stimulerende leiding zijn belangrijke kenmerken. Basisvaardigheden zoals taal en rekenen plaatsen we in het hart van het centrum en door middel van talentontwikkeling proberen we het beste uit ieder kind te halen. We bieden een volledig programma met onderwijs, opvang en activiteiten. Onderwijs en opvang wisselen elkaar af maar sluiten daarnaast zowel praktisch als inhoudelijk op elkaar aan. Ons centrum kent verschillende ruimtes die bedoeld zijn voor specifieke leeftijdsgroepen. Baby's hebben immers een andere ruimte nodig dan bijvoorbeeld achtjarigen. Echter, door de onderlinge samenwerking ervaren de kinderen het gebouw als één geheel. Daardoor is de (jaarlijkse) overstap van de ene naar de andere groep geen probleem.

In Educatief Centrum Theo Thijssen is veel te vinden; kinderopvang, een peuterspeelgroep, basisonderwijs, naschoolse opvang en activiteiten. Deze groepen vormen samen een harmonisch geheel. De medewerkers stemmen hun aanpak en programma's op elkaar af. De pedagogisch medewerkers van de peutergroepen werken bijvoorbeeld nauw samen met de leerkrachten van de onderbouw. De leerkrachten dragen ieder jaar alle kinderen met zorg over aan de leerkracht van de volgende groep. Ook leerkrachten en pedagogisch medewerkers van de BSO zorgen voor een goede (dagelijkse) overdracht, bijvoorbeeld over iets wat op school of thuis is voorgevallen.

In Educatief Centrum Theo Thijssen werken we al enkele jaren, op verschillende manieren aan deze ambitie.
Onze medewerkers zijn met veel enthousiasme en inspiratie aan het werk en dat werpt zijn vruchten af!

Boekje "Cultuureducatie de Hoven"

Verhaal van het logo

Over Theo Thijssen

Theo Thijssen, geboren in 1879 en komt uit een klein burger gezin. Hij werd onderwijzer op een
Amsterdamse school. Na 1921 bekleedde hij verschillende functies:
Hij was bestuurslid van de Bond van Nederlandse onderwijzers, gemeenteraads- en Kamerlid. Ondanks deze bestuurlijke functies bleef hij in zijn hart onderwijzer. Hij geloofde niet echt in fantastische pedagogische theorieën of allerlei methodieken. Hij hield van kinderen en vond het leuk kinderen wat bij te brengen. Na zijn dood in 1943 zijn er verschillende boeken van hem bewaard gebleven, want behalve een rasonderwijzer was Thijssen ook een schrijver.
Zijn bekendste boek dateert uit 1926 en heet:
"De gelukkige klas". Het is een amusante beschrijving van het pedagogische klimaat in de klas, de omgang tussen leerlingen en leerkracht. Maar Thijssen kon ook heel scherp zijn in zijn werk zoals hij bewees in het boek "Het grijze kind" waarin hij een felle aanklacht
liet horen tegen, zoals hij het noemde, kindervernietiging door milieu en school. Nog steeds worden zijn boeken opnieuw uitgegeven en gelezen. Thijssens andere bekende roman “Kees de jongen” is in 2004 zelfs verfilmd.

Facebook