De MR onderdeel onderwijs

De MR bestaat uit 6 leden (3 ouders, 3 personeelsleden). Dit is wettelijk bepaald. Jaarlijks is er de mogelijkheid om je kandidaat te stellen voor de MR.

We zijn ook op zoek naar mensen die mee willen denken met de MR. Je ontvangt dan twee keer per jaar een mail over een MR-onderwerp. We hopen de betrokkenheid te vergroten en brengen altijd verslag uit van de punten die besproken zijn in de MR.
We vergaderen bijna maandelijks en in principe op de woensdagavond (19.00-21.00).

Zoals u wellicht niet weet zijn de vergaderingen van de M.R. openbaar. Heeft u belangstelling voor ons werk of overweegt u zich in de (nabije) toekomst kandidaat te stellen voor de raad kom dan gerust eens toehoren!

Heeft u iets voor de M.R.?

spreek ons gerust aan, bel (kan ook naar school 0575-512230) of mail naar
mr.theothijssen-zutphen@archipelprimair.nl

Oudergeleding:
Jacqueline Bavinck (voorzitter)
Frank Schothuis
Anne van der Logt

Personeelsgeleding:
Juf Erika (gr. 3/4)
Meester Pascal (gr. 5/6 B, secretaris)
Juf Karen (Gr. 7/8 A)

2020-2021
mr jaarverslag 2020-2021
Agenda MR vergadering dinsdag 13-04-2021
notulen MR vergadering dinsdag 2 februari 
Agenda MR vergadering dinsdag 2 februari
notulen MR vergadering dinsdag 3 november 
Agenda MR vergadering dinsdag 3 november
notulen MR vergadering dinsdag 8 september 
Agenda MR vergadering dinsdag 8 september

2019-2020
Jaarverslag MR 
Notulen MR vergadering dinsdag 30 juni 2020 
Notulen MR vergadering dinsdag 4 februari 2020
Agenda MR vergadering dinsdag 4 februari 2020 
Notulen MR vergadering dinsdag 5 november  2019
Agenda MR vergadering dinsdag 5 november 2019
Notulen MR vergadering dinsdag 10 september 2019 

2018-2019
Jaarverslag MR
Notulen MR vergadering 9 juli 2019 
Notulen MR vergadering 2 juli 2019
Agendag extra MR vergadering 2 juli 2019
Notulen MR vergadering 11 juni 2019 
Agenda MR vergadering 11juni 2019
Notulen MR vergadering 16 april 2019
Agenda MR 16 april 2019
Notulen MR vergadering 19 februari 2019
Notulen MR vergadering 15 januari 2019
Agenda MR vergadering 15 januari 2019
Notulen MR vergadering 27 november 2018
Agenda MR 27 november 2018
Notulen MR vergadering 26 oktober 2018
Notulen MR 25 september 2018
MR agenda 25 september 2018

Medezeggenschapsreglement 2016-2017

Achtergrondinfo

Op elke school is een medezeggenschapsraad actief. Een M.R. is te vergelijken met een Ondernemingsraad uit het bedrijfsleven. De M.R. is een officieel orgaan binnen de organisatie van een school. De M.R. heeft recht op informatie, adviesrecht/instemmingsrecht (op verschillende terreinen).

De M.R. van onze school bestaat uit 6 leden (3 ouders en 3 teamleden). Het aantal leden is afhankelijk van het aantal leerlingen op school, voor onze school is dat dus 6.

Elk lid is gekozen door de achterban. De leerkrachten worden gekozen door alle leerkrachten en de ouders worden door alle ouders gekozen. Elk lid wordt in principe voor 3 jaar gekozen, hierna worden verkiezingen uitgeschreven door 2 ouders en 1 teamlid die niet in de M.R. zitting hebben.

Binnen de M.R is sprake van een taakverdeling. De voorzitter is in principe altijd een ouder. Iemand uit de personeelsgeleding is dan secretaris. De M.R. werkt volgens een jaarplanning (=werkplan). Twee keer per jaar verschijnt de nieuwsbrief. De notulen van de vergadering worden na vaststelling openbaar. Aan het einde van het schooljaar wordt het jaarverslag verspreid. Hierin doet de M.R. verslag van alle belangrijke punten die dat jaar besproken zijn.

Onze M.R vergadert elke maand. In de jaarkalender staan de exacte data. De vergaderingen zijn openbaar dus u bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. De directie is op uitnodiging aanwezig bij de vergaderingen. Jaarlijks is er een gezamenlijke vergadering met de Ouderraad, dit om lopende zaken te bespreken en dingen af te stemmen.

M.R. /O.C. overleg

Een aantal keer per jaar vergaderen de Medezeggenschapsraad van school met de Ouder Commissie van de kinderopvang. Dit is nu nog niet van toepassing aangezien er nog geen nieuwe aanmeldingen zijn binnengekomen binnen de Ouder Commissie van de kinderopvang.

 

Facebook