Onderwijs inhoudelijk

Ons onderwijs wordt niet gegeven vanuit één speciaal model; wij proberen de leerstof zoveel mogelijk af te stemmen op individuele mogelijkheden van elk kind. Naast de leerstof staat het zich ontwikkelende kind centraal. Om die ontwikkeling zo goed mogelijk te bewaken en te begeleiden, werken wij met een leerlingvolgsysteem.

We bespreken vorderingen en vaardigheden systematisch tijdens groepsbesprekingen en we proberen leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden bij de overgang naar het voortgezet onderwijs. 

Naast cognitieve vaardigheden zoals lezen, taal en rekenen, besteden wij ook veel aandacht aan motorische- (schrijven en bewegingsonderwijs), expressieve- (handvaardigheid, tekenen, dramatische vorming en muziek) en sociale vaardigheden. Onder dit laatste verstaan wij de kunst om met een ander om te gaan, waarbij je rekening houdt met die ander en in staat bent om uiting te geven aan eigen ideeën, wensen en verlangens.

De jongste leerlingen spelen en werken in thema’s, waarbij wij gebruik maken van de methode “Onderbouwd”. Vanaf groep 3 wordt er ook gewerkt met methodisch materiaal, waarbij we naast basisstof voor alle leerlingen, ook herhaling of verrijking aanbieden.

Dit schooljaar werken wij in groep 4 met de methode Alles-in-1. Met uitzondering van het reken-, schrijf- en bewegingsonderwijs worden alle vakken vanuit deze geïntegreerde methode vormgegeven. In de groepen 5 t/m 8 werken we ook met Alles-in-1. Alleen voor het onderdeel taal werken we nog uit onze taalmethode “Taal actief”. Gefaseerd gaan we het onderdeel taal ook invoeren in deze groepen binnen de methode Alles-in-1. Op deze manier geven wij projectmatig leren vorm binnen het ondernemend leren.

Alles-in-1 is een methode voor thematisch, samenhangend onderwijs voor de basisschool. Zaakvakken, expressie, taal, Engels, techniek, cultuur - en meer - komen in logische samenhang aan bod. De wereld bestaat immers niet uit losse vakken. Alles heeft met elkaar te maken en alles wat je leest, hoort en zegt is taal. De onderwijspraktijk bestaat vaak uit het ‘hoppen’ van het ene naar het andere vak en daarmee ‘hop’ je ook telkens van de ene naar de andere belevingswereld.

Motiverend Nieuwsgierigheid en verwondering zijn de belangrijkste voorwaarden om tot leren te komen. Door de vakken binnen één thema te houden, schep je ruimte voor betrokkenheid en wordt de natuurlijke nieuwsgierigheid van ieder kind geprikkeld. Daarnaast biedt Alles-in-1 vele differentiatiemogelijkheden en dagelijks afwisselende werkvormen en vaardigheden. Dit zorgt voor een brede ontwikkeling én zelfvertrouwen:

Samenhang moet. In de Wet op het Primair Onderwijs staat beschreven dat de verplichte vakken zoveel mogelijk in samenhang moeten worden aangeboden. Ook in de kerndoelen wordt het belang van vakkenintegratie meerdere malen onderstreept. Meer over deze methode kunt u lezen op onze website.

Belangrijk uitgangspunt bij ons is dat kinderen zich veilig en prettig voelen. In onze werkvormen proberen wij dan ook nadrukkelijk te zoeken naar afwisseling, zodat zoveel mogelijk kan worden aangesloten bij de verschillende leerstijlen van alle kinderen. Kinderen krijgen inzicht in hun eigen mogelijkheden, krijgen ondersteuning wanneer ze dat nodig hebben, krijgen de ruimte om initiatieven te ontplooien, werken volgens een duidelijke structuur en worden uitgedaagd om iets te realiseren. Zo kennen wij naast klassikale lessen:

Zelfstandig werken aan de hand van een planbord of weektaak.

Het hoekenwerk waarin aangeboden leerstof op een wat ”speelse manier” wordt verwerkt.

Een groepspresentatie. Dit kan op verschillende manieren worden ingevuld. Ook worden veel andere activiteiten gezamenlijk afgesloten.

 

Facebook