Zorg voor leerlingen.

Schoolondersteuningsprofiel, beleidsplan zorg en zorgplan: digitaal loket
 
Binnen het samenwerkingsverband “Ijssel Berkel” is het doel passend onderwijs te bieden. Zo kan er een optimale ontwikkeling van ieder kind geboden worden. Ieder kind wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Onze school onderschrijft dit doel. Daarbij is de samenwerking tussen de school, de ouders en het kind erg belangrijk. Vanuit het Samenwerkingsverband kan ondersteuning worden geboden en/of met andere externe partners. Er is een gezamenlijk model voor de leerlingenzorg. 
Op school wordt handelingsgericht gewerkt. (HGW) uitgangspunten van HGW zijn:
• pedagogisch optimisme.
• oplossings- en handelingsgericht denken.
• zelfvertrouwen geven.
De betekenis van HGW voor alle betrokkenen:
• De leerling wordt benaderd vanuit een pedagogisch optimistisch perspectief. Welke kansen zijn er om deze leerling zo goed mogelijk te begeleiden.
• De leerkracht reflecteert op eigen handelen en wordt gestimuleerd te zoeken naar een goede afstemming en interactie met de leerlingen.
• De ouders worden gezien als partner en hebben hun eigen deskundigheid in het omgaan met hun kind. Leerkracht en ouders komen gezamenlijk tot een aanpak, met ieder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid. 

 

Stroomschema ondersteuningsroute Passend onderwijs

Bij elke stap is er sprake van: overleg en samenwerking met ouder(s)/verzorger(s).

Bieden van basisondersteuning en het volgen en evalueren van de resultaten van de aanpak.

 

Stap 1.

De leerkracht signaleert de ondersteuningsbehoefte kind

De leerkracht onderneemt interventies n.a.v. observaties en resultaten van de leerlingen. De ontwikkeling van iedere leerling wordt nauwkeurig gevolgd d.m.v. methode gebonden toetsen en methode onafhankelijke toetsen. Bij interventies denken we aan o.a. verlengde instructie, kleine aanpassingen in het standaard leerstofaanbod, een goede relatie met iedere leerling, kortom “goed onderwijs” en een “goed pedagogisch klimaat”, handelingsgericht werken in de groep. Met de ouders zijn er regelmatig gesprekken over de ontwikkeling van hun kind.

 

Stap 2.

Leerkracht overlegt met ouders, collega’s en kind

De leerkracht gaat op collegiaal niveau op zoek naar reflectie en feedback om oplossingen te zoeken. Dat doen we tijdens de zorgvergaderingen op de volgende manieren: 

  • Collegiale consultatie. De leerkracht, samen met een collega, reflecteren op de ontwikkeling van leerlingen. Uitwisselen van ideeën en oplossingen, waarmee de collega de volgende dag verder kan.
  • Intervisie. Een leerkracht brengt een probleem in en een aantal collega’s komen door luisteren en doorvragen met tips, waaruit de leerkracht voor hem/haar bruikbare oplossingen kiest en mee aan het werk gaat.

Stap 3.

Leerkracht intensiveert het basisaanbod

Leerkracht met IB-er. Het HGW-formulier wordt ingevuld waardoor alle belemmerende en beschermende factoren in beeld worden gebracht, daaruit volgt een voorlopige probleem-verklaring en handelingsgerichte acties. Het formulier onderwijsbehoeften wordt ook ingevuld. De visie en ervaringen van de ouders/verzorgers worden hierbij betrokken.

 

Stap 4.

Bespreking ondersteuningsteam op school

Soms hebben we onvoldoende mogelijkheden om de situatie van uw kind echt te verbeteren. We kunnen dan, na overleg met u, het ondersteuningsteam inschakelen. Deze deskundigen kunnen met hun specifieke kennis een bredere kijk geven op de ontwikkeling van uw kind en op wat er nodig is aan hulp of ondersteuning. Het ondersteuningsteam op school bestaat in principe uit  de leerkracht, ouders, intern begeleider, de onderwijscoach van het SWV IJssel/Berkel, de jeugdverpleegkundige van de GGD en de schakelfunctionaris maatschappelijk werker van Perspectief. Zij kunnen die hulp soms zelf bieden of zij kunnen u en uw kind begeleiden naar andere hulp.

 

Stap 5

  1. Aanvraag extra ondersteuning vanuit SWV (arrangement)

Als er behoefte is aan extra ondersteuning kan dit aangevraagd worden bij het SWV. Bij het SWV is een Expertise team bestaande uit een orthopedagoog en deskundigen op het gebied van Autisme, adhd, add etc. Afhankelijk van de ondersteuningsvraag kan er een arrangement op maat worden opgesteld. Voorheen waren dit de rugzakjes. De ondersteuning kan op school door een externe deskundige worden uitgevoerd, of er is coaching mogelijk van de leerkracht.

 

B. Aanvraag toelaatbaarheidsverklaring voor SBO of SO

Als de leerling speciaal onderwijs nodig heeft kan er een toelaatbaarheidsverklaring worden afgegeven. (TVL). Alle informatie die besproken wordt, blijft vertrouwelijk. Mocht u geïnteresseerd zijn in meer informatie, dan kunt u een informatiefolder vragen aan onze intern begeleider of deze downloaden via de site http://www.ijsselberkel.nl

 

Stap 6.

Bieden van extra ondersteuning (of plaatsing op nieuwe school) en start cyclus ontwikkelingsperspectief.

 

Landelijke indicatie

Leerlingen met een visuele auditieve of communicatieve beperking kunnen landelijk een indicatie aanvragen. Zij vallen buiten het stroomschema Ondersteuningsroute Passend Onderwijs  van het Samenwerkingsverband.

Verwijsindex

De Verwijsindex is een landelijk digitaal systeem. Het is bedoeld voor mensen die werken met kinderen en jongeren, zoals leerkrachten, hulpverleners en begeleiders. Door het systeem kunnen ze beter samenwerken.

Waarom?

Vaak gebeurt het dat meerdere organisaties zich tegelijkertijd met een kind of jongere bezighouden. Maar ze weten lang niet altijd van elkaar dat ze met hetzelfde kind te maken hebben. Daardoor kan het gebeuren dat ze dingen dubbel doen of niet goed samenwerken.

Hoe werkt het?

Een hulpverlener of leerkracht die zich zorgen maakt over een kind, zet de naam van het kind in de Verwijsindex. Als dit gebeurt krijg je hiervan als ouder,verzorger en jongere bericht. Er staat niet in het systeem wat er aan de hand is. Als twee personen dezelfde naam hebben ingevoerd dan krijgen zij beide een bericht. Zo kunnen zij contact met elkaar leggen en afspraken maken om de hulp op elkaar af te stemmen.
www.verwijsindexgelderland.nl

C.J.G.

In het Centrum voor Jeugd en Gezin kun je terecht met al je vragen over opvoeden en opgroeien voor kinderen van 0 tot 23 jaar.

www.cjgzutphen.nl


Facebook