Burgerschap en sociale integratie

Wij vinden het belangrijk onze kinderen voor te bereiden op hun functioneren in de samenleving. Dit hoort bij onze pedagogische opdracht. Kernwoorden hierbij zijn identiteit, democratie en participatie. Zoals ook al omschreven staat in de missie van onze school besteden wij aandacht aan intercultureel onderwijs en de wereld om ons heen.
Burgerschapsvorming is niet te benaderen als vak of leergebied. Ons doel is het bijbrengen van kennis en vaardigheden, maar zeker ook het nadenken over welke houding je aanneemt en welke gevolgen het heeft dat wij nu eenmaal verschillend zijn. Ter aanvulling op de onderwerpen die aan bod komen in de zaakvakken, stimuleren wij de kinderen met de volgende activiteiten:
Identiteit: “Wie ben ik”. “Waar sta ik voor”. Wij stimuleren een open houding ten opzichte van anderen.
∙ Gesprekken/werkstukken/spreekbeurten/ondernemingen over afkomst en geloof. Wat betekent
jouw achtergrond voor de manier waarop je over zaken denkt en hoe je handelt?
∙ Gastlessen zoals Unicef en andere actuele onderwerpen om kinderen bewust te maken
van levensomstandigheden van leeftijdsgenoten in andere delen van de wereld.
∙ Cultureel erfgoed en de invloed van de media zijn als onderdelen Cultuureducatie opgenomen
in ons onderwijsaanbod.

Democratie: “Hoe werkt het hier op de school en in de maatschappij”. Met welke spelregels moet ik leren omgaan, wat gebeurt er in de wereld om mij heen?
∙ Regelmatig zijn het pestprotocol (bijlage 2) en het programma van de Kanjertraining (6.6)
binnen het schooljaar onderwerp van gesprek. Hierin staat omschreven hoe wij met elkaar
willen omgaan, wat wij belangrijk vinden en wat de grenzen zijn.
∙ School TV is een onderdeel van ons lesprogramma.
∙ Er is aandacht voor Prinsjesdag, voor sportieve hoogtepunten, milieuvraagstukken, maar ook
voor “misstanden” in de wereld om ons heen.

Participatie: Het EC is een samenleving in het klein; een oefenplaats voor kinderen waar ze leren samen te leven en leren. Wij stimuleren kinderen actief mee te denken in hoe we met elkaar omgaan en verantwoordelijkheden nemen.
∙ De Kanjertraining, onze methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling, vormt de basis voor
hoe wij met elkaar werken en leren. Kinderen worden weerbaar en bewust van de gevolgen
van hun gedrag.
∙ Bij ondernemend leren worden kinderen aangemoedigd en gestimuleerd om eigen initiatieven
te ontwikkelen en ontdekken ze talenten van zichzelf en anderen en weten deze in te zetten.
Ze leren samen iets concreets te realiseren.
∙ Het educatief centrum biedt kinderen de gelegenheid een breed aanbod van activiteiten te
doen in de omgeving van het gebouw.
∙ Kinderen van nu zijn de volwassenen van 2030; mensen die hun studie hebben afgerond, die
aan het werk zijn, een gezin stichten, volop in het leven staan. Wij bereiden de kinderen voor op
dat wat ze straks nodig hebben. De laatste decennia is er ontzettend veel veranderd in de
maatschappij, hier gaan wij actief in mee. We werken aan het vernieuwen en verbeteren van
het onderwijs in de 21 ᵉ eeuw. 
 

Facebook