Doelstelling van ons basisonderwijs

In grote lijnen is de ontwikkelingsgang voor kinderen op de gehele wereld gelijk. In detail zijn er voor ieder kind eigen bijzonderheden, een eigen levenspatroon, een eigen levensritme, aanleg voor bepaalde karakterstructuur.
Wij vinden dan ook dat er een continu ontwikkelingsproces mogelijk moet zijn, waarbij het zich ontwikkelende kind centraal moet staan. Dit betekent dat bij ons de emotionele-, sociale-, cognitieve-, creatieve- en motorische aspecten evenwichtig verdeeld "aan bod" komen waarbij de inrichting van het onderwijs en de pedagogische benadering zoveel mogelijk geïndividualiseerd zijn. Wij hechten grote waarde aan een goed pedagogisch klimaat waarin de kinderen zich veilig voelen. Soms gebruiken we elementen van verschillende onderwijssystemen die bij onze manier van werken aansluiten (bijv. Jenaplan, Dalton).

Onze school is een openbare school die midden in de samenleving staat. Binnen onze school worden daarom waarden en normen, die in onze samenleving als algemeen aanvaard worden beschouwd, door alle bij de school betrokkenen tot uiting gebracht. Wij gaan uit van een democratische samenleving en mensen zijn naar onze mening per definitie gelijkwaardig.
Binnen ons onderwijs geven wij de kinderen ruimte om kennis te nemen van de achtergronden en overwegingen van de ander. De veelvormigheid van de samenleving dient daarbij als uitgangspunt om kinderen te leren zich kritisch op te stellen in allerlei situaties.
De maatschappij is aan grote en snelle veranderingen onderhevig. Wij willen kinderen ook leren weerbaar te zijn zodat ze met die veranderingen om kunnen gaan.
Kenmerkend voor ons EC is vooral:
Dat het een compleet aanbod biedt van onderwijs, opvang en activiteiten voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar, waarbij het ondernemend leren er als een rode draad doorheen loopt. Wij streven naar meesterschap voor kinderen, medewerkers en ouders! Niet de gemiddelde prestatie is maatstaf. Wat we doen, doen we goed; je mag meesterlijk worden binnen je eigen talent.
Waarbij we enthousiasme, openheid en trots zijn uitstralen.
Ondernemend leren kenmerkt zich door:
• Uitdaging voor zowel kind als professional
• Concrete en realistische situaties
• Goede ontwerpstructuur waarin de professional meehelpt bij het maken van een plan,
een structuur of een onderzoek
• Veel aandacht voor talentontwikkeling (ontdekken van kwaliteiten en talenten van kinderen, leerkrachten en groepsleiding)
• Maximaal leereffect
• Kinderen leren met hun eigen talent/drijfveren het beste uit zichzelf te halen 

“Vrij te zijn om” is vrij te zijn om die dingen te creëren die we werkelijk willen. Het is het vrij zijn zoals mensen die persoonlijk meesterschap nastreven, dat proberen te zijn. Het is de kern van de lerende organisatie, want wat mensen drijft tot echt leren en echte betrokkenheid, is het verlangen om iets te scheppen, dat voor henzelf van waarde en betekenis is. - Peter Senge - 

EC Theo Thijssen “leert door te doen” en realiseert dit door het beste uit ieder kind te halen.

Gedurende deze schoolplan periode hebben wij onze identiteit goed tegen het licht gehouden en aangepast/aanscherpt naar de o.a. in dit hoofdstuk omschreven vaardigheden en kernwaarden.
We zijn nu op het punt gekomen dat we methodieken gaan onderzoeken en uitproberen die passen bij onze vastgestelde missie/visie en kernwaarden.

Missie
Op Educatief Centrum Theo Thijssen staan verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, creativiteit, samenwerken en zelfvertrouwen centraal. Hierdoor komen de unieke eigenschappen van elk kind naar boven; zodat er met plezier een positieve bijdrage geleverd kan worden aan de samenleving van nu en van de toekomst.

Visie
Ieder kind doet ertoe, ieder kind wil leren. Om dat te bereiken willen we een educatief centrum zijn waar ieder kind zich veilig voelt en waar ieder kind zichzelf mag en kan zijn. We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Dit betekent een pedagogisch klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en waarin ze opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste mensen. Goed onderwijs en opvang leidt er ook toe dat kinderen oog en oor hebben voor anderen en voor hun omgeving.
Wij realiseren dit door:
- opbrengstgericht te werken
- duidelijke doelen te stellen, bijvoorbeeld in onze groepsplannen
- onze kinderen goed te (leren) kennen en hun onderwijsbehoeften in kaart te brengen
- te zorgen voor een rijke leeromgeving waarbinnen kinderen kunnen ontdekken en onderzoeken om zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen
- kinderen medeverantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces
- een goed functionerend zorgsysteem
- een open en professionele communicatie met kinderen, ouders en elkaar
- oog en oor te hebben voor ontwikkelingen en nieuwe inzichten op het gebied van onderwijs
- te zorgen voor een goede deskundigheidsontwikkeling van leerkrachten.

EC Theo Thijssen heeft zich door ontwikkeld tot een educatief centrum waar een professioneel team de kwaliteiten van kinderen, van 0 t/m 13 jaar, en elkaar benut.
Wij hebben de potentie het bruisende hart van de wijk te zijn.
We werken vanuit een leerstofjaarklassensysteem waarin we gedifferentieerd en klasse overstijgend onderwijs aanbieden.
Er is aandacht voor intercultureel onderwijs en de wereld om ons heen. Het leesonderwijs neemt een belangrijke plaats in en er is ruimte voor interesses, talenten en ondernemerschap bij kinderen en medewerkers.
Echt leren is een onderneming en wie onderneemt, kan daar veel van leren. De initiatieven van kinderen, leerkrachten en groepsleiders worden gestimuleerd en talentontwikkeling staat centraal.
Wij onderschrijven de gedachte dat kinderen vele kwaliteiten van nature bezitten en dat het de kunst is deze verder te ontwikkelen en in banen te leiden.
Kinderen die ons EC verlaten hebben de regie over hun eigen ontwikkeling, zijn trots op hun persoonlijke kwaliteiten en hebben inzicht in hun persoonlijke leren (wat kan ik, hoe leer ik en wat heb ik nodig).

Onze kernwaarden zijn: 
Verantwoordelijkheid (keuzes maken ten goede van jezelf, verantwoordelijk zijn, eerlijk en vertrouwen, goed omgaan met elkaar en iedereen respecteren)

Creativiteit (nieuwsgierig zijn, denken durven doen, zelf (vernieuwende0 oplossingen bedenken/ontwerpen)

Zelfstandigheid (onafhankelijk zijn zelf beslissingen kunnen nemen, zelfredzaamheid, omgaan met uitgestelde aandacht) 
 
Samenwerken (overleggen, luisteren naar elkaar, verschillende rollen aannemen, kijken naar elkaars kwaliteiten, elkaar versterken) 
 
Zelfvertrouwen (durven, goed voelen, jezelf zijn, positief denken, complimenten geven en krijgen) 


Downloads

Via onderstaande link kunt u o.a. downloaden: schoolgids, jaarverslag, jaarplan enz.

http://www.theothijssen-zutphen.nl/Ons-aanbod/Onderwijs/Digitaal-loket
 


 

 

Mijn kind


Klik hier om naar de groepenpagina te gaan.

Twitter