Doelstelling van ons basisonderwijs

Bij ondernemend leren dagen we kinderen uit iets concreets te realiseren; een boek maken, gasten ontvangen, een winkel openen, optredens verzorgen, de tuin inrichten, volgen van workshops in onze ateliers, etc.
Ze krijgen de ruimte om initiatieven te ontplooien en daardoor inzicht in hun eigen mogelijkheden te ontwikkelen. Onze kinderen leren door te doen.

“Vrij te zijn om” is vrij te zijn om die dingen te creëren die we werkelijk willen. Het is de kern van een lerende organisatie, want wat mensen drijft tot echt leren en echte betrokkenheid, is het verlangen om iets te scheppen, dat voor henzelf van waarde en betekenis is. 
Peter Senge

Ons EC biedt een compleet aanbod van onderwijs, opvang en activiteiten voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar, waar het ondernemend leren als een rode draad doorheen loopt. 

Ondernemend leren kenmerkt zich door:
Uitdaging voor zowel kind als professional
Concrete en realistische situaties
Goede ontwerpstructuur waarin de professional meehelpt bij het maken van een plan,              een structuur of een onderzoek
Veel aandacht voor talentontwikkeling (ontdekken van kwaliteiten en talenten van                    kinderen, leerkrachten en groepsleiding)
Maximaal leereffect
Kinderen leren met hun eigen talent/drijfveren het beste uit zichzelf te halen.


MISSIE
Op Educatief Centrum Theo Thijssen staan verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, creativiteit, samenwerken en zelfvertrouwen centraal. Hierdoor komen de unieke eigenschappen van elk kind naar boven; zodat er met plezier een positieve bijdrage geleverd kan worden aan de samenleving van nu en van de toekomst.

VISIE
Ieder kind doet ertoe, ieder kind wil leren. Om dat te bereiken willen we een educatief centrum zijn waar ieder kind zich veilig voelt en waar ieder kind zichzelf mag en kan zijn. We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Dit betekent een pedagogisch klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en waarin ze opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste mensen. 
Goed onderwijs en opvang leidt er ook toe dat kinderen oog en oor hebben voor anderen en voor hun omgeving.
Wij realiseren dit door:
opbrengstgericht te werken
duidelijke doelen te stellen, bijvoorbeeld in onze groepsplannen
onze kinderen goed te (leren) kennen en hun onderwijsbehoeften in kaart te brengen
te zorgen voor een rijke leeromgeving waarbinnen kinderen kunnen ontdekken en                    onderzoeken om zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen
kinderen medeverantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces
een goed functionerend zorgsysteem
een open en professionele communicatie met kinderen, ouders en elkaar
oog en oor te hebben voor ontwikkelingen en nieuwe inzichten op het gebied van                      onderwijs
te zorgen voor een goede deskundigheidsontwikkeling van leerkrachten.

De Theo Thijssen heeft zich ontwikkeld tot een educatief centrum waar een professioneel team de kwaliteiten van kinderen en elkaar benut. 
Wij hebben de potentie het bruisende hart van de wijk te zijn. We werken vanuit een leerstofjaarklassensysteem waarin we gedifferentieerd en klasse overstijgend onderwijs aanbieden.
Er is aandacht voor intercultureel onderwijs en de wereld om ons heen. Het leesonderwijs neemt een belangrijke plaats in en er is ruimte voor interesses, talenten en ondernemerschap bij kinderen en medewerkers.
Echt leren is een onderneming en wie onderneemt, kan daar veel van leren. De initiatieven van kinderen, leerkrachten en groepsleiders worden gestimuleerd en talentontwikkeling staat centraal. 
Wij onderschrijven de gedachte dat kinderen vele kwaliteiten van nature bezitten en dat het de kunst is deze verder te ontwikkelen en in banen te leiden.
Kinderen die ons EC verlaten hebben de regie over hun eigen ontwikkeling, zijn trots op hun persoonlijke kwaliteiten en hebben inzicht in hun persoonlijke leren (wat kan ik, hoe leer ik en wat heb ik nodig). 

ONZE KERNWAARDEN: 
Verantwoordelijkheid (keuzes maken ten goede van jezelf, verantwoordelijk zijn, eerlijk en vertrouwen, goed omgaan met elkaar en iedereen respecteren)

Creativiteit (nieuwsgierig zijn, denken durven doen, zelf (vernieuwende) oplossingen bedenken/ontwerpen)

Zelfstandigheid (onafhankelijk zijn zelf beslissingen kunnen nemen, zelfredzaamheid, omgaan met uitgestelde aandacht)                                         

Samenwerken (overleggen, luisteren naar elkaar, verschillende rollen aannemen, kijken naar elkaars kwaliteiten, elkaar versterken)                                                                                    

Zelfvertrouwen (durven, goed voelen, jezelf zijn, positief denken, complimenten geven en krijgen)

Downloads

Via onderstaande link kunt u o.a. downloaden: schoolgids, jaarverslag, jaarplan enz.

http://www.theothijssen-zutphen.nl/Ons-aanbod/Onderwijs/Digitaal-loket
 


 

 

Facebook